Printer Friendly Version Ценовник конзуларних услуга @ 18 September 2012 01:31 PM

Конзуларне таксе за поједине конзуларне радње на основу Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама (ЗОРАТ) од 01.07.2017.

 

Напомене:

- Конзуларне таксе се могу платити искључиво готовином у британским фунтама (ГБП). Платне картице и чекови се не прихватају као средство плаћања.

 

 

Конзуларно-правна радња/услуга

Износ (ГБП)
1.

Такса за подношење захтева за пасош

Додатна такса за издавање пасоша ако је важност путне исправе дужа од 7 месеци

55

+5 (=60)

2.

Издавање путног листа за наше држављане и странце

34
3.

Оглашавање пасоша неважећим (када се не примењује случај под редним бројем 4)

20
4.

Пријава губитка пасоша  ( туристички или краћи боравак захтев за ПЛ )

2
5.

Пријем у држављанство Р.Србије

164
6.

Пријем у држављанство Р.Србије-избегла, прогнана и расељена лица

45
7.

Пријем у држављанство Р. Србије по међународним уговорима

102
8.

Утврђивање држављанства Р. Србије

45
9.

Упис у евиденцију држављана Р.Србије

54
10.

Престанак држављанства Р.Србије

354
11.

Издавање извода из матичних књига које се воде у ДКП

31
12.

Прибављање извода из матичних књига од матичних служби у РС на домаћем обрасцу

26
13.

Прибављање извода из матичних књига од матичних служби у РС на вишејезичном обрасцу / домаћем обрасцу

28
14.

Прибављање уверења из матичних књига од матичних служби у РС

28
15.

Прибављање уверења из матичних књига од матичних служби у РС о слободном брачном стању

31
16.

Пријава рођења ради уписа у МКР и евиденцију држављана Р. Србије

6
17.

Пријава брака закљученог пред иностраним органом

10
18.

Пријава смрти

10
19.

Издавање спроводнице

4
20.

Овера потписа странке на пуномоћју – изјави

- први примерак

- други примерак

- сваки следећи примерак

 

33

18

12

21.

Овера потписа на пуномоћју-изјави сачињеној у ДКП ( изузев наследничке изјаве)

- први примерак

- други примерак

- сваки следећи примерак

од 49 ГБП

49

19

13

22.

Овера фотокопије

 -за први примерак

-за други и сваки наредни примерак.

од 23 ГБП

23

8

23. Надовера службеног потписа и печата 33
24.

Овера превода коју донесе странка

-Тар.бр.15.2.1 (до 100 речи).

-Тар.бр.15.2.2 (за сваку след. реч).

 

20

од 32 ГБП

25.

Овера превода коју сачини ДКП

-Тар.бр.15.1.1 (до 100 речи).

-Тар.бр.15.1.2 (за сваку след. реч).

 

42

од 42 ГБП

26. Провера аутентичности оверених аката страних органа или јавних бележника од 21 ГБП
27.

Реализација оставине посредством ДКП

-Такса за трансфер реализоване оставине

од 12 ГБП

6%,9%,10.5%

28. Састављање тестамента у ДКП од 113 ГБП
29. Састављање опозива тестамента од 66 ГБП
30. Састављање тестамента ван ДКП од 291 ГБП
31. Чување тестамента у ДКП и достављање у земљу од 84 ГБП
32. Наследничка изјава од 57 ГБП
33. Састављање уговора у ДКП од 102 ГБП
34. Састављање уговора ван ДКП од 280 ГБП
35. Састављање других исправа од 38 ГБП
36. Записник о признавању очинства 7 ГБП
37.

Виза тип Ц - кратки боравак (до 90 дана)

44 ГБП
38. Потврда Тајван 44 ГБП
39.

Виза тип Д - дужи боравак (од 95 до 180 дана)

27 ГБП
40. Царинска потврда од 95 ГБП
41. Увођење у војну евиденцију 1 ГБП
42. Потврда о животу 1 ГБП
43.  Потврда о поднетом захтеву за отпусту из држављанства на страном језику 25
44.  Потврда о транскрипцији и транслитерацији  у биометријском пасошу латиничног DJ у ћирилично Ђ 13
45.  Остале потврде које издаје ДКП 25
46. Прибављање уверења о некажњавању( МУП-а) 24
47.  Прибављање докумената на захтев странке ( о личним социјалним, радним, имовинским и   другим питањима) из земље и иностранства од 21 ГБП
48. Издавање и овера пловидбеног листа 379
49. Интервенција код страног органа да се пловилу или ваздухоплову изда или продужи важење било које исправе 138
50. Предузимање службене радње код иностраног органа од 21 ГБП
51. Чување хартија од вредности, предмета оставине, новца од обештећења и сл. од 30 ГБП