Printer Friendly Version Putne isprave @ 19 September 2012 10:13 AM

URAĐENE PUTNE ISPRAVE

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.


IZDAVANjE BIOMETRIJSKOG PASOŠA

NESTANAK PASOŠA

IZDAVANjE PUTNOG LISTA ZA POVRATAK U SRBIJU

 


IZDAVANjE BIOMETRIJSKOG PASOŠA

Zahtev za biometrijski pasoš se podnosi lično, dolaskom u Ambasadu. Podnošenje zahteva i uzimanje biometrijskih podataka (fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju) traje do 40 minuta.

Od 1.februara 2019.godine, termini za podnošenje zahteva za nove biometrijske putne isprave se zakazuju. Molimo da nam pošaljete mejl na - consular@serbianembassy.org.uk.

Neophodna dokumenta za izdavanje biometrijskog pasoša:
1. Originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana, prilikom izdavanja prvog biometrijskog pasoša. Kod svakog narednog biometrijskog pasoša, uverenje je potrebno jedino ako je došlo do promene ličnih podataka.
2. Originalni izvod iz matične knjige rođenih  izdat u Republici Srbiji*;
3. Važeći dokument za identifikaciju izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije: biometrijski pasoš, lična karta ili vozačka dozvola.
Ukoliko stranka ne poseduje važeći dokumenat za identifikaciju izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije, a u zavisnosti od konkretnog slučaja, mogu se prihvatiti za identifikaciju:
      a) stari plavi pasoš izdat od RS ili SRJ
      b) važeći pasoš druge države;

4. Važeči pasoš ili boravišna dozvola UK ili Irske, kao dokaz da boravite na našem jurisdikcionom području, odn. pasoš druge države na osnovu kojeg boravite u UK/Irskoj i, ako posedujete UK odn. Irsku vozaćku dozvolu.  Napomena: Imena u stranom i u pasošu R.Srbije moraju da budu ista. 

Napomena: Ako stranka poseduje stari biometrijski pasoš koji nije izdat preko Ambasade u Londonu, neophodno je da sa sobom ponese uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih. U ovom slučaju nije bitan datum izdavanja dokumenata.

Dete, bez obzira na starost, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i kada je jedan roditelj strani državljanin. Neophodno je da roditelji ponesu sa sobom važeći dokumenat za identifikaciju.

Zakonski rok za rešavanje zahteva za pasoš, podnet u inostranstvu, je dva meseca. Pasoši se izrađuju u Republici Srbiji. Pasoš se preuzima lično, dolaskom u Ambasadu pošto se prethodno dobije obaveštenje (e-mejlom ili telefonski) da je biometrijski pasoš dostavljen Ambasadi radi uručenja.

Pasoš može biti uručen i licu koje podnosilac zahteva ovlasti. U tom slučaju podnosilac zahteva treba da, tokom podnošenja zahteva za pasoš u Ambasadi ovlasti drugo lice za preuzimanje pasoša.

Tokom preuzimanja pasoša ovlašćeno lice je potrebno da donese sledeće:

• overeno ovlašćenje za preuzimanje pasoša potpisano od strane podnosioca zahteva
• stari pasoš podnosioca zahteva (radi poništenja)
• važeći pasoš ovlašćenog lica

Ambasada nije u mogućnosti da primi zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:
• decu rođenu u UK (Irskoj) dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno ne upišu u matičnu knjigu rođenih u Republici Srbiji, prijavi prebivalište i odredi JMBG (jedinstveni matični broj građanina).
• koja zaključe brak u UK (Irskoj) i promene prezime, dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama venčanih u Republici Srbiji.

Dežurni telefoni u MUP Republike Srbije otvoreni za sve neposredne konsultacije sa ovlašćenim radnicima su: 011-311-8876 i 011-300-8169.

Još informacija o tome šta je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša Republike Srbije možete potražiti OVDE.

Važnost pasoša: Skrećemo pažnju da pre putovanja proverite koliko je neophodno da Vaš pasoš važi da biste mogli da putujete, te da se sa upitom obratite najbližoj Ambasadi zemlje u koju planirate put. Za zemlje Šengen zone, neophodno je da pasoš R.Srbije bude važeći bar 90 dana i broj dana boravka u momentu ulaska u zemlju. Neke zemlje, kao uslov za ulazak i boravak stranaca na njihovoj teritoriji, zahtevaju da važnost pasoša bude bar 6 meseci. Za lica koja poseduju isključivo pasoš R.Srbije, sugerišemo da se obratite Konzularnom odeljenje Ambasade radi podnošenja zahteva za novu biometrijsku putnu ispravu bar šest meseci pre isteka sadašnje. Posebno skrećemo pažnju da proverite važnost putne isprave za svoje dete, jer se pasoši za maloletna lica izdaju sa kraćim rokom važenja.
Sa pasošem R.Srbije možete da putujete u zemlju svog porekla – R.Srbiju, do poslednjeg dana važnosti istog.

*Posebna napomena za lica rođena u inostranstvu
Skrećemo pažnju da državljani R.Srbije rođeni u inostranstvu, koji u prethodnom periodu nisu pokrenuli postupak za upis u matične knjige Republike Srbije, bez odlaganja pokrenu odgovarajuće upravne postupke iz nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i regulišu obavezu upisa u matične knjige rođenih koje se vode u R.Srbiji.

 


NESTANAK PASOŠA
                            
U slučaju gubitka ili  krađe biometrijskog pasoša Republike Srbije, neophodno je prijaviti nestanak pasoša britanskoj policiji i o tome dobiti potvrdu/izveštaj. Nakon toga se u Ambasadi Republike Srbije u Londonu može pokrenuti procedura za proglašavanje nestalog pasoša nevažećim i podneti zahtev za izdavanje novog pasoša ili putnog lista za povratak u Republiku Srbiju.

I Za izdavanje novog pasoša neophodno je priložiti sledeća dokumenta:
1. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
2. Izvod iz matične knjige rođenih izdat u Republici Srbiji
3. Dokument za identifikaciju (lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Strani identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije.
4. Izveštaj policije o nestanku pasoša
5. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša
6. Ukupna konzularna taksa za rešenje o proglašenju pasoša nevažećim.

II   Za izdavanje putnog lista neophodno je  priložiti sledeća dokumenta:
1. Originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana
2. Originalni izvod iz matične knjige rođenih izdat u R Srbiji
3. Dokumenat za identifikaciju (lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Strani identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije.
4. Izveštaj policije o nestanku pasoša
5. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša (MS Word ili PDF format)
6. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame)
7. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista, potpisan na obe stranice
8. Konzularna taksa

IZDAVANjE PUTNOG LISTA ZA POVRATAK SRBIJU

Putni list je putna isprava koja služi samo za povratak u Republiku Srbiju i važi mesec dana od dana izdavanja. Izdaje se licima koja su prijavila nestanak pasoša ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom.
Zahtev za izdavanje putnog lista se mora podneti lično, dolaskom u Ambasadu Republike Srbije u Londonu ili putem pošte.
Neophodno je priložiti sledeća dokumenta:
1. Originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana (na uvid)
2. Originalni izvod iz matične knjige rođenih izdat u Republici Srbiji (na uvid)
3. Dokumenat za identifikaciju (lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Strani identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije.
4. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame)
5. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista, potpisan na obe stranice
6. Konzularna taksa